Test alert message!

HG "was verwijderaar" is speciaal ontwikkeld voor het effectief verwijderen van oude en vervuilde waslagen van ongelakt parket en houten vloeren.

Samenstelling
Alifatische koolwaterstoffen >30%, Aromatische koolwaterstoffen 5-15%, Parfums: Geraniol, Citral, Citronellol.

Gebruik
1) Verdeel de was verwijderaar telkens over een klein oppervlak.
2) Het product goed in de waslaag inwrijven met behulp van een schone, niet-pluizende (thee)doek.
3) Vervolgens de losgekomen waslaag opnemen met een schone doek.
4) Indien nodig de behandeling herhalen.
5) Tot slot de vloer goed laten drogen, waarna eventueel een nieuwe waslaag kan worden aangebracht.

Waarschuwingen
• Ontvlambare vloeistof en damp.
• Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel).
• Giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
• Kan een allergische reactie veroorzaken.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Inademing van damp vermijden.
• Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
• NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• GEEN braken opwekken.
• Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder