Test alert message!

Ingrediënten
(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004): , 5 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten , 5 - <5%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, parfums, geraniol, citronellol.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder